Xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo mẫu mực cho cán bộ, lãnh đạo cao cấp của Đảng

(Chinhphu.vn) – Ngày 5/9, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quản lý hệ thống; xây dựng và phát triển toàn diện Học viện xứng đáng là trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”.Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trong giai đoạn 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện đã phát huy truyền thống tốt đẹp hơn 70 năm qua, từng bước có những chuyển biến tích cực, tiếp tục bồi đắp và khẳng định uy tín vị thế của Trường Đảng cao cấp, trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và trung tâm nghiên cứu khoa học, chủ nghĩa Mác – Lênin.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được Đại hội tập trung thảo luận thật kỹ, phân tích nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, từ đó có định hướng căn cơ, những giải pháp mang tính đột phá để xử lý, khắc phục phù hợp với tình hình Học viện.

Để lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Học viện trong xây dựng phát triển Học viện đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Cụ thể là, tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế của Học viện – Trường Đảng cao cấp, trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng mẫu mực cho cán bộ, lãnh đạo cao cấp của Đảng; trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu của đất nước, có uy tín trong khu vực và khả năng hội nhập quốc tế sâu rộng; đầu tàu lãnh đạo, dẫn dắt, gắn kết và truyền cảm hứng cho hệ thống các trường chính trị trong cả nước.

Để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ đó, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị phải hết sức chú trọng, gương mẫu, chăm lo công tác xây dựng đảng, xây dựng Đảng bộ Học viện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đặc biệt là xây dựng đội ngũ giảng viên đủ sức đủ tài để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của Học viện được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Các cấp ủy Đảng trong hệ thống Học viện cần phải phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua tổ chức Đảng. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân của Đảng, vai trò đầu tàu gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy. 

Tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất và đúng pháp luật. 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học theo hướng cập nhật các nội dung mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bổ sung các vấn đề mới mang tính thực tiễn, tiếp tục quán triệt phương châm lấy học viên là trung tâm, lấy giảng viên làm động lực và nhà trường là nền tảng.

Đảng bộ Học viện phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu khoa học có tính chiến lược, có tầm nhìn xa, mang đậm truyền thống bản sắc Trường Đảng, bổ sung phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách và phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là lý luận chính trị của Đảng trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng, với truyền thống bản sắc đã được tôi rèn qua hơn 70 năm của ngôi trường đào tạo cán bộ, đảng viên ưu tú nhất của Đảng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, gương mẫu sáng tạo, hiệu quả, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.


ToancanhDHHVHCM


Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Học viện đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, trong đó có 5/5 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ II, qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Học viện. 

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành hơn 40 nghị quyết, trong đó có 10 nghị quyết chuyên đề về những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đặt ra đối với Học viện. Sự phối hợp giữa Đảng ủy với Ban Giám đốc chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả… 

Với tinh thần bảo đảm tính hệ thống, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt đổi mới về chương trình, nội dung, tăng cường kỷ cương, kỷ luật…

Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới theo phương châm “lấy học viên làm trung tâm, giảng viên làm động lực và nhà trường làm nền tảng”; phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch COVID-19.

Hoạt động nghiên cứu khoa học đã bám sát các định hướng, chương trình công tác của Trung ương Đảng, Chính phủ, góp phần trực tiếp phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, vừa cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ tính riêng năm 2019, Học viện đã xây dựng 40 báo cáo kiến nghị có chất lượng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Tiểu ban phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Công tác trường chính trị được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo tư duy quản lý hệ thống cùng với sự quan tâm của lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy đã khẳng định vị thế mới của Học viện, tạo ra sự chuyển động đồng bộ, có chiều sâu của hệ thống trường chính trị tỉnh, trường bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Nổi bật trong nhiệm kỳ là lãnh đạo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW, tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, tổng kết lịch sử hoạt động lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới, bảo đảm các công trình có tính đảng, tính khoa học, có sức hấp dẫn, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng. Điểm nhấn trong nhiệm kỳ là lãnh đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, trên cơ sở đó, tham mưu cho Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Công tác nghiên cứu di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, biên soạn tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam ngày càng được đẩy mạnh, góp phần vào công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ghi nhận những cống hiến đóng góp của các lãnh đạo tiền bối của Đảng, cách mạng Việt Nam trong cán bộ, đảng viên và nhân dân./.


Từ khóa:


Bộ Chính trị

,


Ban Bí thư

,


Ban Tổ chức Trung ương

,


Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh406946

Theo baochinhphu.vn