Cách gọi đồ ăn của ‘dân chơi’ 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười(Tổ Quốc) – Thử xem bạn có đúng là “dân chơi” sành ăn 2021 đi gọi món không nhé!

Người ta thường bảo rằng trí sáng tạo của con người là vô hạn. Nếu vậy thì tôi cũng xin khẳng định rằng, độ lầy của cư dân mạng cũng không hề có giới hạn.

</p> <p>Thì đây, bằng chứng đây!</p> <p>Mới đây, để chào đón 2021, các “dân chơi” sành ăn uống đã đưa ra cả loạt tên món ăn được cho là cách gọi đồ ăn của tín đồ ăn uống trong thập kỷ mới. Xem xong đúng là cười mệt nghỉ dù chưa biết order đồ ăn mà viết thế này thì chủ quán có hiểu không… </p> <p>Hãy thử xem bạn mất bao nhiêu giây để hiểu ngay tên các món ăn này nhé!</p> <h3>Could lộn xào me</h3> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img fifu-featured="1" style="max-width:100%;" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_269435304506630144" w="948" h="960" alt="" title="" title="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="269435304506630144" type="photo" data-original="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/a-1609502379867331779143-1609510058313-1609510058313687772095.jpg" width="" height="" class="" data-lazy-src="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/a-1609502379867331779143-1609510058313-1609510058313687772095.jpg"/><noscript><img fifu-featured="1" style="max-width:100%;" src="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/a-1609502379867331779143-1609510058313-1609510058313687772095.jpg" id="img_269435304506630144" w="948" h="960" alt="" title="" title="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="269435304506630144" type="photo" data-original="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/a-1609502379867331779143-1609510058313-1609510058313687772095.jpg" width="" height="" class=""/></noscript></div> </div> <h3>House nướng for mine</h3> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img style="max-width:100%;" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_269435304528867328" w="1920" h="1920" alt="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 3." title="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="269435304528867328" type="photo" data-original="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/b-1609502379954749436939-1609510066211-1609510066213415591675.jpg" width="" height="" class="" data-lazy-src="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/b-1609502379954749436939-1609510066211-1609510066213415591675.jpg"/><noscript><img style="max-width:100%;" src="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/b-1609502379954749436939-1609510066211-1609510066213415591675.jpg" id="img_269435304528867328" w="1920" h="1920" alt="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 3." title="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="269435304528867328" type="photo" data-original="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/b-1609502379954749436939-1609510066211-1609510066213415591675.jpg" width="" height="" class=""/></noscript></div> </div> <h3>Chân gà sad take</h3> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img style="max-width:100%;" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_269435305248284672" w="960" h="960" alt="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 5." title="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="269435305248284672" type="photo" data-original="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/c-16095023800971641230606-1609510069594-1609510069594210620347.jpg" width="" height="" class="" data-lazy-src="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/c-16095023800971641230606-1609510069594-1609510069594210620347.jpg"/><noscript><img style="max-width:100%;" src="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/c-16095023800971641230606-1609510069594-1609510069594210620347.jpg" id="img_269435305248284672" w="960" h="960" alt="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 5." title="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="269435305248284672" type="photo" data-original="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/c-16095023800971641230606-1609510069594-1609510069594210620347.jpg" width="" height="" class=""/></noscript></div> </div> <h3>Chân gà rush xương</h3> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img style="max-width:100%;" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_269435304944316416" w="1024" h="768" alt="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 7." title="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 7." rel="lightbox" photoid="269435304944316416" type="photo" data-original="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/d-1609502380241407817585-1609510080557-1609510080558519834793.jpg" width="" height="" class="" data-lazy-src="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/d-1609502380241407817585-1609510080557-1609510080558519834793.jpg"/><noscript><img style="max-width:100%;" src="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/d-1609502380241407817585-1609510080557-1609510080558519834793.jpg" id="img_269435304944316416" w="1024" h="768" alt="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 7." title="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 7." rel="lightbox" photoid="269435304944316416" type="photo" data-original="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/d-1609502380241407817585-1609510080557-1609510080558519834793.jpg" width="" height="" class=""/></noscript></div> </div> <h3>Cơm range your bore</h3> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img style="max-width:100%;" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_269435304312541184" w="1140" h="815" alt="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 9." title="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 9." rel="lightbox" photoid="269435304312541184" type="photo" data-original="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/e-1609502380539689702815-1609510084257-1609510084258533426250.jpg" width="" height="" class="" data-lazy-src="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/e-1609502380539689702815-1609510084257-1609510084258533426250.jpg"/><noscript><img style="max-width:100%;" src="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/e-1609502380539689702815-1609510084257-1609510084258533426250.jpg" id="img_269435304312541184" w="1140" h="815" alt="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 9." title="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 9." rel="lightbox" photoid="269435304312541184" type="photo" data-original="https://toquoc.mediacdn.vn/2021/1/1/e-1609502380539689702815-1609510084257-1609510084258533426250.jpg" width="" height="" class=""/></noscript></div> </div> <h3>House nướng more hank</h3> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img style="max-width:100%;" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_269435397841817600" w="1280" h="720" alt="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 11." title="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 11." rel="lightbox" photoid="269435397841817600" type="photo" data-original="https://kenh14cdn.com/203336854389633024/2021/1/1/f-16095023806651466413506.jpg" width="" height="" class="" data-lazy-src="https://kenh14cdn.com/thumb_w/660/203336854389633024/2021/1/1/f-16095023806651466413506.jpg"/><noscript><img style="max-width:100%;" src="https://kenh14cdn.com/thumb_w/660/203336854389633024/2021/1/1/f-16095023806651466413506.jpg" id="img_269435397841817600" w="1280" h="720" alt="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 11." title="Cách gọi đồ ăn của dân chơi 2021: xem xong chưa biết áp dụng sẽ thế nào nhưng chắc chắn không thể nhịn được cười - Ảnh 11." rel="lightbox" photoid="269435397841817600" type="photo" data-original="https://kenh14cdn.com/203336854389633024/2021/1/1/f-16095023806651466413506.jpg" width="" height="" class=""/></noscript></div> </div> <p style="text-align: right;"><i>Nguồn: Tổng hợp</i></p> </p></div> <p data-role="author" class="author fr">Hạ Linh</p> </p></div> <p><br /> <br />Nguồn: https://toquoc.vn/cach-goi-do-an-cua-dan-choi-2021-xem-xong-chua-biet-ap-dung-se-the-nao-nhung-chac-chan-khong-the-nhin-duoc-cuoi-220211119455907.htm</p> <div class='yarpp-related'> <h3>Chủ đề liên quan:</h3><ol> <li><a href="https://baao.vn/nhip-song/cong-dong-mang/trao-luu-hinh-dai-dien-chibi-ro-tren-facebook/" rel="bookmark" title="Trào lưu hình đại diện chibi rộ trên Facebook">Trào lưu hình đại diện chibi rộ trên Facebook </a></li> <li><a href="https://baao.vn/nhip-song/cong-dong-mang/co-gai-lam-dac-san-viet-ti-hon-bang-dat-set/" rel="bookmark" title="Cô gái làm đặc sản Việt tí hon bằng đất sét">Cô gái làm đặc sản Việt tí hon bằng đất sét </a></li> <li><a href="https://baao.vn/nhip-song/cong-dong-mang/thieu-nu-myanmar-gay-soc-voi-vong-eo-nho-khong-tuong-chi-348cm/" rel="bookmark" title="Thiếu nữ Myanmar gây sốc với vòng eo nhỏ ‘không tưởng’ chỉ 34,8cm">Thiếu nữ Myanmar gây sốc với vòng eo nhỏ ‘không tưởng’ chỉ 34,8cm </a></li> <li><a href="https://baao.vn/nhip-song/cong-dong-mang/giua-thang-10-4-cung-hoang-dao-nay-tai-loc-rung-rinh-tinh-duyen-phoi-phoi/" rel="bookmark" title="Giữa tháng 10, 4 cung hoàng đạo này tài lộc rủng rỉnh, tình duyên phơi phới">Giữa tháng 10, 4 cung hoàng đạo này tài lộc rủng rỉnh, tình duyên phơi phới </a></li> <li><a href="https://baao.vn/nhip-song/cong-dong-mang/3-con-giap-luc-tre-kho-tranh-khoi-chat-vat-sau-30-tuoi-doi-van-cang-gia-cang-phat/" rel="bookmark" title="3 con giáp lúc trẻ khó tránh khỏi chật vật, sau 30 tuổi đổi vận, càng già càng phát">3 con giáp lúc trẻ khó tránh khỏi chật vật, sau 30 tuổi đổi vận, càng già càng phát </a></li> <li><a href="https://baao.vn/nhip-song/cong-dong-mang/muon-hanh-phuc-hoc-ngay-bi-quyet-cua-nguoi-dan-o-13-quoc-gia-nay/" rel="bookmark" title="Muốn hạnh phúc, học ngay bí quyết của người dân ở 13 quốc gia này">Muốn hạnh phúc, học ngay bí quyết của người dân ở 13 quốc gia này </a></li> <li><a href="https://baao.vn/nhip-song/cong-dong-mang/buc-xuc-nha-5-nguoi-an-gi-het-5-trieu-thang-ong-chong-to-vo-hoang-phi-chi-biet-an/" rel="bookmark" title="Bức xúc “nhà 5 người ăn gì hết 5 triệu/tháng”, ông chồng tố vợ “hoang phí, chỉ biết ăn”">Bức xúc “nhà 5 người ăn gì hết 5 triệu/tháng”, ông chồng tố vợ “hoang phí, chỉ biết ăn” </a></li> <li><a href="https://baao.vn/nhip-song/cong-dong-mang/nhung-hinh-anh-chung-minh-mong-doi-va-thuc-te-luon-cach-xa-nhau-mot-troi-mot-vuc-ai-trot-dat-niem-tin-thi-vo-mong-rang-chiu/" rel="bookmark" title="Những hình ảnh chứng minh mong đợi và thực tế luôn cách xa nhau “một trời một vực”, ai trót đặt niềm tin thì vỡ mộng ráng chịu!">Những hình ảnh chứng minh mong đợi và thực tế luôn cách xa nhau “một trời một vực”, ai trót đặt niềm tin thì vỡ mộng ráng chịu! </a></li> <li><a href="https://baao.vn/nhip-song/cong-dong-mang/nhung-vung-cam-dia-ma-chi-khi-da-cuong-yeu-dan-ong-moi-dan-ban-toi-con-phu-nu-khac-nam-mo-cung-chang-duoc-phep-dat-chan/" rel="bookmark" title="Những vùng ‘cấm địa’ mà chỉ khi đã ‘cuồng yêu’ đàn ông mới dẫn bạn tới, còn phụ nữ khác nằm mơ cũng chẳng được phép đặt chân">Những vùng ‘cấm địa’ mà chỉ khi đã ‘cuồng yêu’ đàn ông mới dẫn bạn tới, còn phụ nữ khác nằm mơ cũng chẳng được phép đặt chân </a></li> <li><a href="https://baao.vn/nhip-song/cong-dong-mang/so-trom-mat-khe-chang-trai-nay-da-co-pha-xi-phan-day-hai-huoc-doc-noi-dung-ai-nay-phai-phi-cuoi-2/" rel="bookmark" title="Sợ trộm mất khế, chàng trai này đã có pha ‘xí phần’ đầy hài hước, đọc nội dung ai nấy phải phì cười">Sợ trộm mất khế, chàng trai này đã có pha ‘xí phần’ đầy hài hước, đọc nội dung ai nấy phải phì cười </a></li> </ol> </div> </div><!-- .entry-content .clear --> </div> </article><!-- #post-## --> <nav class="navigation post-navigation" role="navigation" aria-label="Bài viết"> <h2 class="screen-reader-text">Điều hướng bài viết</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="https://baao.vn/nhip-song/em-chong-nhan-tin-doi-qua-day-thang-con-trai-5-trieu-la-duoc-toi-van-dap-ung-nhung-chi-nhac-lai-chuyen-cu-khien-co-ay-mat-bien-sac/" rel="prev"><span class="ast-left-arrow">←</span> Previous Bài viết</a></div><div class="nav-next"><a href="https://baao.vn/giaitri/hay-tho-phao-nhe-nhom-vi-4-dieu-nay-da-khong-xay-ra-va-bien-2020-tro-thanh-mot-nam-kinh-hoang-hon-nua/" rel="next">Next Bài viết <span class="ast-right-arrow">→</span></a></div></div> </nav> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Leave a Comment <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nhip-song/cong-dong-mang/cach-goi-do-an-cua-dan-choi-2021-xem-xong-chua-biet-ap-dung-se-the-nao-nhung-chac-chan-khong-the-nhin-duoc-cuoi/#respond" style="display:none;">Cancel Reply</a></small></h3><form action="https://baao.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="ast-commentform" class="comment-form"><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span></p><div class="ast-row comment-textarea"><fieldset class="comment-form-comment"><div class="comment-form-textarea ast-col-lg-12"><label for="comment" class="screen-reader-text">Type here..</label><textarea id="comment" name="comment" placeholder="Type here.." cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea></div></fieldset></div><div class="ast-comment-formwrap ast-row"><p class="comment-form-author ast-col-xs-12 ast-col-sm-12 ast-col-md-4 ast-col-lg-4"><label for="author" class="screen-reader-text">Name*</label><input id="author" name="author" type="text" value="" placeholder="Name*" size="30" /></p> <p class="comment-form-email ast-col-xs-12 ast-col-sm-12 ast-col-md-4 ast-col-lg-4"><label for="email" class="screen-reader-text">Email*</label><input id="email" name="email" type="text" value="" placeholder="Email*" size="30" /></p> <p class="comment-form-url ast-col-xs-12 ast-col-sm-12 ast-col-md-4 ast-col-lg-4"><label for="url"><label for="url" class="screen-reader-text">Website</label><input id="url" name="url" type="text" value="" placeholder="Website" size="30" /></label></p></div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment »" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='417838' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #comments --> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> <div class="widget-area secondary" id="secondary" role="complementary" > <div class="sidebar-main" > <aside id="wpp-8" class="widget popular-posts"> <h2 class="widget-title">Hot 24h</h2> <div class="wpp-widget-placeholder" data-widget-id="wpp-8"></div> </aside> <aside id="wpp-9" class="widget popular-posts"> <h2 class="widget-title">Hot trong tuần</h2> <div class="wpp-widget-placeholder" data-widget-id="wpp-9"></div> </aside> </div><!-- .sidebar-main --> </div><!-- #secondary --> </div> <!-- ast-container --> </div><!-- #content --> <footer class="site-footer" id="colophon" itemid="#colophon"> <div class="site-primary-footer-wrap ast-builder-grid-row-container site-footer-focus-item ast-builder-grid-row-3-equal ast-builder-grid-row-tablet-3-equal ast-builder-grid-row-mobile-full ast-footer-row-stack ast-footer-row-tablet-stack ast-footer-row-mobile-stack" data-section="section-primary-footer-builder"> <div class="ast-builder-grid-row-container-inner"> <div class="ast-builder-footer-grid-columns site-primary-footer-inner-wrap ast-builder-grid-row"> <div class="site-footer-primary-section-1 site-footer-section site-footer-section-1"> <aside class="footer-widget-area widget-area site-footer-focus-item" data-section="sidebar-widgets-footer-widget-2"> <div class="footer-widget-area-inner site-info-inner"> </div> </aside> </div> <div class="site-footer-primary-section-2 site-footer-section site-footer-section-2"> <aside class="footer-widget-area widget-area site-footer-focus-item" data-section="sidebar-widgets-footer-widget-3"> <div class="footer-widget-area-inner site-info-inner"> </div> </aside> </div> <div class="site-footer-primary-section-3 site-footer-section site-footer-section-3"> <aside class="footer-widget-area widget-area site-footer-focus-item" data-section="sidebar-widgets-footer-widget-4"> <div class="footer-widget-area-inner site-info-inner"> </div> </aside> </div> </div> </div> </div> <div class="site-below-footer-wrap ast-builder-grid-row-container site-footer-focus-item ast-builder-grid-row-full ast-builder-grid-row-tablet-full ast-builder-grid-row-mobile-full ast-footer-row-stack ast-footer-row-tablet-stack ast-footer-row-mobile-stack" data-section="section-below-footer-builder"> <div class="ast-builder-grid-row-container-inner"> <div class="ast-builder-footer-grid-columns site-below-footer-inner-wrap ast-builder-grid-row"> <div class="site-footer-below-section-1 site-footer-section site-footer-section-1"> <div class="ast-builder-layout-element ast-flex site-footer-focus-item ast-footer-copyright" data-section="section-footer-builder"> <div class="ast-footer-copyright"><p>Website tổng hợp và sắp xếp các thông tin tự động bởi chương trình máy tính. Trang web đang trong giai đoạn thử nghiệm.</p> <p>Copyright © 2021 BAAO.VN | Powered by BAAO.VN team</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <script id='astra-theme-js-js-extra'> var astra = {"break_point":"921","isRtl":""}; </script> <script id='rocket-browser-checker-js-after'> "use strict";var _createClass=function(){function defineProperties(target,props){for(var i=0;i<props.length;i++){var descriptor=props[i];descriptor.enumerable=descriptor.enumerable||!1,descriptor.configurable=!0,"value"in descriptor&&(descriptor.writable=!0),Object.defineProperty(target,descriptor.key,descriptor)}}return function(Constructor,protoProps,staticProps){return protoProps&&defineProperties(Constructor.prototype,protoProps),staticProps&&defineProperties(Constructor,staticProps),Constructor}}();function _classCallCheck(instance,Constructor){if(!(instance instanceof Constructor))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var RocketBrowserCompatibilityChecker=function(){function RocketBrowserCompatibilityChecker(options){_classCallCheck(this,RocketBrowserCompatibilityChecker),this.passiveSupported=!1,this._checkPassiveOption(this),this.options=!!this.passiveSupported&&options}return _createClass(RocketBrowserCompatibilityChecker,[{key:"_checkPassiveOption",value:function(self){try{var options={get passive(){return!(self.passiveSupported=!0)}};window.addEventListener("test",null,options),window.removeEventListener("test",null,options)}catch(err){self.passiveSupported=!1}}},{key:"initRequestIdleCallback",value:function(){!1 in window&&(window.requestIdleCallback=function(cb){var start=Date.now();return setTimeout(function(){cb({didTimeout:!1,timeRemaining:function(){return Math.max(0,50-(Date.now()-start))}})},1)}),!1 in window&&(window.cancelIdleCallback=function(id){return clearTimeout(id)})}},{key:"isDataSaverModeOn",value:function(){return"connection"in navigator&&!0===navigator.connection.saveData}},{key:"supportsLinkPrefetch",value:function(){var elem=document.createElement("link");return elem.relList&&elem.relList.supports&&elem.relList.supports("prefetch")&&window.IntersectionObserver&&"isIntersecting"in IntersectionObserverEntry.prototype}},{key:"isSlowConnection",value:function(){return"connection"in navigator&&"effectiveType"in navigator.connection&&("2g"===navigator.connection.effectiveType||"slow-2g"===navigator.connection.effectiveType)}}]),RocketBrowserCompatibilityChecker}(); </script> <script id='rocket-delay-js-js-after'> (function() { "use strict";var e=function(){function n(e,t){for(var r=0;r<t.length;r++){var n=t[r];n.enumerable=n.enumerable||!1,n.configurable=!0,"value"in n&&(n.writable=!0),Object.defineProperty(e,n.key,n)}}return function(e,t,r){return t&&n(e.prototype,t),r&&n(e,r),e}}();function n(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var t=function(){function r(e,t){n(this,r),this.attrName="data-rocketlazyloadscript",this.browser=t,this.options=this.browser.options,this.triggerEvents=e,this.userEventListener=this.triggerListener.bind(this)}return e(r,[{key:"init",value:function(){this._addEventListener(this)}},{key:"reset",value:function(){this._removeEventListener(this)}},{key:"_addEventListener",value:function(t){this.triggerEvents.forEach(function(e){return window.addEventListener(e,t.userEventListener,t.options)})}},{key:"_removeEventListener",value:function(t){this.triggerEvents.forEach(function(e){return window.removeEventListener(e,t.userEventListener,t.options)})}},{key:"_loadScriptSrc",value:function(){var r=this,e=document.querySelectorAll("script["+this.attrName+"]");0!==e.length&&Array.prototype.slice.call(e).forEach(function(e){var t=e.getAttribute(r.attrName);e.setAttribute("src",t),e.removeAttribute(r.attrName)}),this.reset()}},{key:"triggerListener",value:function(){this._loadScriptSrc(),this._removeEventListener(this)}}],[{key:"run",value:function(){RocketBrowserCompatibilityChecker&&new r(["keydown","mouseover","touchmove","touchstart","wheel"],new RocketBrowserCompatibilityChecker({passive:!0})).init()}}]),r}();t.run(); }()); </script> <script id='rocket-preload-links-js-extra'> var RocketPreloadLinksConfig = {"excludeUris":"\/(.+\/)?feed\/?.+\/?|\/(?:.+\/)?embed\/|\/(index\\.php\/)?wp\\-json(\/.*|$)|\/wp-admin\/|\/logout\/|\/wp-login.php","usesTrailingSlash":"1","imageExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif","fileExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|php|pdf|html|htm","siteUrl":"https:\/\/baao.vn","onHoverDelay":"100","rateThrottle":"3"}; </script> <script id='rocket-preload-links-js-after'> (function() { "use strict";var r="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e},e=function(){function i(e,t){for(var n=0;n<t.length;n++){var i=t[n];i.enumerable=i.enumerable||!1,i.configurable=!0,"value"in i&&(i.writable=!0),Object.defineProperty(e,i.key,i)}}return function(e,t,n){return t&&i(e.prototype,t),n&&i(e,n),e}}();function i(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var t=function(){function n(e,t){i(this,n),this.browser=e,this.config=t,this.options=this.browser.options,this.prefetched=new Set,this.eventTime=null,this.threshold=1111,this.numOnHover=0}return e(n,[{key:"init",value:function(){!this.browser.supportsLinkPrefetch()||this.browser.isDataSaverModeOn()||this.browser.isSlowConnection()||(this.regex={excludeUris:RegExp(this.config.excludeUris,"i"),images:RegExp(".("+this.config.imageExt+")$","i"),fileExt:RegExp(".("+this.config.fileExt+")$","i")},this._initListeners(this))}},{key:"_initListeners",value:function(e){-1<this.config.onHoverDelay&&document.addEventListener("mouseover",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("mousedown",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("touchstart",e.listener.bind(e),e.listenerOptions)}},{key:"listener",value:function(e){var t=e.target.closest("a"),n=this._prepareUrl(t);if(null!==n)switch(e.type){case"mousedown":case"touchstart":this._addPrefetchLink(n);break;case"mouseover":this._earlyPrefetch(t,n,"mouseout")}}},{key:"_earlyPrefetch",value:function(t,e,n){var i=this,r=setTimeout(function(){if(r=null,0===i.numOnHover)setTimeout(function(){return i.numOnHover=0},1e3);else if(i.numOnHover>i.config.rateThrottle)return;i.numOnHover++,i._addPrefetchLink(e)},this.config.onHoverDelay);t.addEventListener(n,function e(){t.removeEventListener(n,e,{passive:!0}),null!==r&&(clearTimeout(r),r=null)},{passive:!0})}},{key:"_addPrefetchLink",value:function(i){return this.prefetched.add(i.href),new Promise(function(e,t){var n=document.createElement("link");n.rel="prefetch",n.href=i.href,n.onload=e,n.onerror=t,document.head.appendChild(n)}).catch(function(){})}},{key:"_prepareUrl",value:function(e){if(null===e||"object"!==(void 0===e?"undefined":r(e))||!1 in e||-1===["http:","https:"].indexOf(e.protocol))return null;var t=e.href.substring(0,this.config.siteUrl.length),n=this._getPathname(e.href,t),i={original:e.href,protocol:e.protocol,origin:t,pathname:n,href:t+n};return this._isLinkOk(i)?i:null}},{key:"_getPathname",value:function(e,t){var n=t?e.substring(this.config.siteUrl.length):e;return n.startsWith("/")||(n="/"+n),this._shouldAddTrailingSlash(n)?n+"/":n}},{key:"_shouldAddTrailingSlash",value:function(e){return this.config.usesTrailingSlash&&!e.endsWith("/")&&!this.regex.fileExt.test(e)}},{key:"_isLinkOk",value:function(e){return null!==e&&"object"===(void 0===e?"undefined":r(e))&&(!this.prefetched.has(e.href)&&e.origin===this.config.siteUrl&&-1===e.href.indexOf("?")&&-1===e.href.indexOf("#")&&!this.regex.excludeUris.test(e.href)&&!this.regex.images.test(e.href))}}],[{key:"run",value:function(){"undefined"!=typeof RocketPreloadLinksConfig&&new n(new RocketBrowserCompatibilityChecker({capture:!0,passive:!0}),RocketPreloadLinksConfig).init()}}]),n}();t.run(); }()); </script> <script id='yith-infs-js-extra'> var yith_infs = {"navSelector":"nav.navigation","nextSelector":"nav.navigation a.next","itemSelector":"article.post","contentSelector":"#main","loader":"https:\/\/baao.vn\/luutru\/plugins\/yith-infinite-scrolling\/assets\/images\/loader.gif","shop":""}; </script> <script id='fifu-image-js-js-extra'> var fifuImageVars = {"fifu_lazy":"","fifu_woo_lbox_enabled":"1","fifu_woo_zoom":"inline","fifu_is_product":"","fifu_is_flatsome_active":"","fifu_rest_url":"https:\/\/baao.vn\/wp-json\/","fifu_nonce":"9e2f46aaa1"}; </script> <script src='https://stats.wp.com/e-202110.js' defer></script> <script> _stq = window._stq || []; _stq.push([ 'view', {v:'ext',j:'1:9.5',blog:'179440125',post:'417838',tz:'7',srv:'baao.vn'} ]); _stq.push([ 'clickTrackerInit', '179440125', '417838' ]); </script> <script>window.lazyLoadOptions={elements_selector:"img[data-lazy-src],.rocket-lazyload,iframe[data-lazy-src]",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}};window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){continue} if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){continue} images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1} if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://baao.vn/luutru/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/16.1/lazyload.min.js"></script> <script>"use strict";var wprRemoveCPCSS=function wprRemoveCPCSS(){var elem;document.querySelector('link[data-rocket-async="style"][rel="preload"]')?setTimeout(wprRemoveCPCSS,200):(elem=document.getElementById("rocket-critical-css"))&&"remove"in elem&&elem.remove()};window.addEventListener?window.addEventListener("load",wprRemoveCPCSS):window.attachEvent&&window.attachEvent("onload",wprRemoveCPCSS);</script><script src="https://baao.vn/luutru/cache/min/1/0e761a559947d5ce601196b4bdd9a326.js" data-minify="1" defer></script><noscript><link rel="stylesheet" href="https://baao.vn/luutru/cache/min/1/5d0809bbcba1bf9210bc0629ea3d5acb.css" media="all" data-minify="1" /></noscript></body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->